Leeuwarden 2018 Fryslân

Eindejaarbijeenkomst CDF 2017

Dit keer was de club te gast bij de heer Brok, beschermheer van de club en Commissaris van de Koning in Fryslân. Op woensdagavond 22 november 2017 kwamen in het Provinciehuis Fryslân in Leeuwarden circa 40 leden bijeen voor de traditionele Eindejaarbijeenkomst. De bijeenkomst stond in het teken van de toekomst van de CDF en de ‘legacy LF 2018’, i.c. Fryslân in 2030. Na de Algemene Leden Vergadering 2017 vond daarover in de Statenzaal een discussie plaats aan de hand van stellingen.

 

Tijdens de ALV werd met het Bestuursverslag 2017 teruggeblikt op een rustig jaar. Een stil jaar voor de storm die volgende jaar zal opsteken bij de start van LF 2018. Hoogtepunten in 2017 waren het Zakendiner in maart met als gast de heer Fentener van Vlissingen en het exclusieve bezoek in oktober aan de Mata Hari Tentoonstelling in het Fries Museum. Voor de komende jaren staan er veel activiteiten op het programma. Vooral in 2018 staat het nodige te gebeuren wanneer Leeuwarden-Fryslân Culturele Hoofdstad van Europa is. De aanwezige leden stemden in het programma 2018, waarin onder meer op vrijdag 28 september 2018 een bezoek aan De Stormruiter is opgenomen. De eerste bijeenkomst in 2018 staat al gepland voor dinsdag 6 februari 2018, wanneer het tweejaarlijkse Gala-evenement zal plaatsvinden met een exclusief optreden van Herman van Veen. De Rekening 2016 gaf geen aanleiding tot vragen. Wel werd bij de begroting 2018 uitvoerig stilgestaan bij het verzoek van LF2018 om te participeren in een promotiecampagne op Schiphol. Na een goede inhoudelijke discussie werd unaniem ingestemd met het verzoek en werd de begroting 2018 ongewijzigd vastgesteld.

 

Na de vergadering werd in de Statenzaal, onder leiding van Marcel de Jong, gesproken over de toekomst van de CDF, de Legacy LF2018 en Fryslân 2030. Na een kort interview werden door vijf verschillende leden vijf stellingen geponeerd en onderbouwd. De stellingen leidden tot interessante discussies. Sommige konden op instemming rekenen. Zo was de meerderheid het eens met de stelling dat de CDF actie boven gezelligheid stelt. Het accent moet in de komende tijd nog verder verschuiven van consumeren naar participeren. Op de stelling dat je in Fryslân moet kunnen werken zonder er te wonen werd verdeeld gereageerd. Een deel is van mening dat niet alleen werk, maar ook wonen in Fryslân een positieve bijdrage kan leveren aan het tegengaan van de krimp en de leefbaarheid van het platteland. De stelling dat de slogan “Fryslân: het land van melk en water“ de lading goed dekt werd breed verworpen. Algemene mening is dat Fryslân meer is en een grotere verscheidenheid aan bedrijvigheid herbergt dan dat de slogan weergeeft. De discussie werd afgerond met het uitreiken door de Commissaris van de prijs voor de beste debater.

 

Aansluitend werd tijdens het diner nog nagepraat over de gevoerde discussies. Rond 21.30 uur kon de voorzitter de Commissaris bedanken voor zijn gastvrijheid en kwam er een eind aan een bijzondere bijeenkomst in het Provinciehuis.