Leeuwarden 2018 Fryslân

Eindejaarbijeenkomst

Gelet op het bijzonder karakter van de bijeenkomst werd die op woensdag 21 november 2018 gehouden in het Provinciehuis. Naast de Algemene Leden Vergadering 2018 stond ook het afscheid van vijf bestuursleden op het programma. Een kleine vijftig leden waren naar Leeuwarden gekomen om daarbij aanwezig te zijn.

 

De avond begon om 17.00 uur met de ledenvergadering. De voorzitter sprak van een bijzondere vergadering. Bijzonder, omdat naast het kijken naar het verleden met het afleggen van verantwoording over het gevoerde beleid, met het bepalen van de strategie voor de toekomst ook vooruit werd gekeken. Bijzonder was ook dat vijf bestuursleden afscheid namen én dat de opkomst van de leden ten opzichte van de eerste ALV meer dan verdubbeld was. Bij de ingekomen stukken mocht Klaas van den Berg, bestuursondersteuner van CDF, aan de voorzitter een voorzittershamer met inscriptie aanbieden. Daarmee werd voorkomen dat de scheidend voorzitter bij de symbolische overdracht aan de nieuwe voorzitter met lege handen zou staan. De vergadering zelf leidde tot weinig vragen en discussie. De leden stemden in met de Jaarrekening 2017 en de begroting 2019. Ook het programma voor 2019 kon rekenen op instemming. Dat gold ook voor de voordracht van drie nieuwe bestuursleden, t.w. Sietze Kijlstra, Luuc Eisenga en Kris Callens. Zij werden met applaus benoemd in hun nieuwe functie. Ook voor Gerlof Reijneker, die tot voorzitter werd benoemd, was er applaus.

 

Na de vergadering is in vijf groepjes door de leden gesproken over de strategie voor de toekomst van CDF. In de daaropvolgende plenaire terugkoppeling bleek dat er veel energie zit in de leden om gezamenlijk te werken aan de missie van CDF. Belangrijk is om die energie om te zetten in concrete acties. Aan de hand van de input uit de groepsdiscussie kan daar nu werk van worden gemaakt.

 

Bij het afscheid van Anne Jan Zwart, Ate van der Meer, Douwe Faber, Arthur Oostvogel en Robert Jan Hageman werden zij toegesproken door Diane Keizer-Mastenbroek. Zij roemde de inzet de vijf scheidende bestuursleden en hun collegialiteit. Voor elk had zij een persoonlijk woord en een persoonlijk cadeau, dat bestond uit een unieke ‘mengkom’ die speciaal gemaakt was door Lies Huet van Lies Keramiek. Ook de partners werden in het afscheid betrokken. Zij ontvingen een bijpassend boekt bloemen.

 

Daarna sprak de Commissaris van de Koning, Arno Brok, enkele woorden. Ook hij roemde de CDF als club en de prestaties die het bestuur in de afgelopen jaren heeft verricht. In korte tijd is CDF weer helemaal opgebloeid en heeft de club weer betekenis gekregen voor Fryslân. In het bijzonder sprak de Commissaris zijn waardering uit voor de inzet van Anne Jan Zwart. Niet alleen zet hij zich in voor CDF, maar ook in andere verbanden is hij actief en toont hij zich een belangrijk pleitbezorger voor duurzaamheid en de circulaire economie. Mede om die reden mocht de heer Brok hem de eretekens opspelden als Ridder in De Orde van Oranje-Nassau. De heer Zwart toonde zich zeer ingenomen met deze onverwachte waardering.

 

Aansluitend is in Grand Café Post Plaza een toast uitgebracht Anne Jan Zwart. Bij het diner sprak Gerlof Reijneker, die kort daarvoor de voorzittershamer in ontvangst had genomen, de leden kort toe. Hij verheugde zich erop om als voorzitter samen met het nieuwe bestuur en met de leden te werken aan de toekomst van Fryslân. Douwe Faber en Ate van der Meer namen, met een kort intermezzo, op hun geheel eigen wijze afscheid van het zittende bestuur door iedereen nog even een keer op de hak te nemen. Aan het eind van het diner sprak Anne Jan Zwart nogmaals zijn dank uit en gaf hij nog enkele welgemeende adviezen mee aan CDF. Omstreeks 22.30 uur is de avond afgesloten en kon iedereen voldaan huiswaarts keren van een bijzondere Eindejaarbijeenkomst.