Leeuwarden 2018 Fryslân

Eindejaarbijeenkomst CDF 2019

Gezien het thema Circulaire Economie dat het afgelopen jaar centraal heeft gestaan bij CDF vond de Eindejaarbijeenkomst CDF 2019 plaats in het nieuwe Energie Kenniscentrum Leeuwarden. Een werkgroep bestaande uit Gerrit Baarda, Wiebe Wieling, Emile Stuy en Jelle Boorsma had een interessant programma voor de avond opgezet die op woensdag 20 november 2018 plaatst vond. Naast de Algemene Leden Vergadering 2019 stond er een discussie over circulaire economie op het programma. Circa 40 leden hadden zich aangemeld om daarbij aanwezig te zijn.

De avond begon om 17.45 uur met de ledenvergadering. De voorzitter sprak van een spannende avond, omdat het nieuwe bestuur voor de eerste keer verantwoording moest afleggen over het gevoerde beleid en omdat het plan van aanpak voor de Fryske ambassade zou worden gepresenteerd. Voor enkele leden was het ook een spannend avond, omdat zij voor het laatst aanwezig waren bij een activiteit van de club.

Na de presentatie door Koen Haringa van het concept projectplan Fryske Ambassade 2020-2022 werd onder leiding van Ronnie Overgoor verder ingezoomd op het plan. Na een levendige discussie werd besloten om het plan verder uit te werken en de concrete uitkomst daarvan voor goedkeuring aan de leden voor te leggen. Dat geldt eveneens voor de besteding van de daarvoor opgenomen bedragen op de begroting 2020. Daarna stond de Statutenwijziging op de agenda. Besluitvorming daarover werd uitgesteld, omdat er nog geen duidelijkheid was van de Belastingdienst. De leden stemden verder in met het Bestuursverslag 2019 en de Jaarrekening 2018. Ook het programma voor 2020 en de bijbehorende begroting 2020 kon rekenen op instemming. Daarna kon de voorzitter het woord richten tot Diane Keizer-Mastenbroek die afscheid nam van het bestuur en van de club. Hij roemde haar inzet en dankte haar voor het vertrouwen en voor de fijne en leerzame samenwerking en voor haar belangrijke aandeel in het herstarten van de Club Diplomatique Fryslân en het door ontwikkelen van de club tot de statuur die het nu heeft. Hij overhandigde haar een unieke ‘mengkom’, die speciaal gemaakt was door Lies Huet van Lies Keramiek, en een bijpassend boekt bloemen.

Na de ledenvergadering werd met Douwe Faber een korte rondgang gemaakt door het Energie Kenniscentrum. Onder leiding van gespreksleider Ronnie Overgoor vond daarna nog een geanimeerde discussie plaats over circulaire economie. Onder meer werd gesproken over hoe urgent het probleem van klimaatsverandering op mondiaal niveau wordt gevoeld. Daarna werd op bedrijfsniveau gesproken over de aanpak van de problematiek en werd onderling uitgewisseld hoe bedrijven en organisaties daarmee bezig zijn. Tot slot werd ingegaan op de wijze waarop de leden persoonlijk kunnen bijdragen aan het oplossen van de problemen. Het slotwoord was voor de Commissaris van de Koning en beschermheer van CDF, de heer Brok.

Bij het duurzame buffet, dat bestond uit regionale producten, werd nog lang na gesproken over de avond   Omstreeks 21.30 uur werd de avond afgesloten en kon iedereen voldaan huiswaarts keren van een boeiende Eindejaarbijeenkomst.